Ruletka System i Strategia Wygrać w Długim Okresie

Warunki Użytkowania

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z witryny internetowej Roulette Number

Zezwalamy na dostęp do i korzystanie z niniejszej strony internetowej ( "Witryna") Roulette Number na niniejszych warunkach. PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA Z TEJ witryny BO JEST RÓWNOWAŻNE Z PRZYJĘCIEM NINIEJSZYCH WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE WARUNKI, NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z TEJ witryny. Do przestrzegania regulaminu obowiązującego w dniu: 7 luty 2014. Roulette Number zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w każdym czasie, dlatego też użytkownik powinien sprawdzić te warunki co pewien czas, aby przekonać się, czy zostały one zmienione. Jeżeli korzystasz z tej witryny internetowej po wprowadzeniu zmian do regulaminu, użytkownik wyraża zgodę na zmienione warunki.

Wszystkie sprzedaże są ostateczne. Nie ma możliwości zwrotu są dostępne, ponieważ otrzymasz wiele darmowych dodatków, które można stosować bez naszego oprogramowania.

I. zezwolenie na korzystanie z miejsca Roulette Number

Z zastrzeżeniem postanowień regulaminu, użytkownik może wyświetlić Roulette Number i tekst, film, obrazy i oprogramowania ( "Zawartość") na Roulette Number strony. W zakresie dozwolonym przez Roulette Number Witryny, użytkownik może pobrać i ograniczonego wydruki treści Witryny Roulette Number wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik musi zawierać wszelkie informacje o prawach autorskich pierwotnie zawarte treści w wszystkie wydruki i kopie się o jego treści.

Twoja zgoda jest ograniczona na wiele sposobów. Użytkownik nie może korzystać z Witryny lub jakichkolwiek Roulette Number na jej treść w celach komercyjnych. Użytkownik nie może rozprowadzać, retransmisji, publikuje i publikowania jakichkolwiek treści bez pisemnej zgody Roulette Number lub jej licencjonodawców. Inne ograniczenia są opisane poniżej w niniejszych warunkach. Zgoda na wykorzystanie i uzyskać dostęp do witryny Roulette Number wygasa natychmiast, bez żadnych dalszych działań przez Roulette Number, jeśli naruszenia któregokolwiek z tych warunków.

II. Prawa własności intelektualnej do Roulette Number witryny lub jej zawartości

Wszystkie treści znajdujące się w witrynie Numer ruletką jest własnością Roulette Number. Zestawienie wszystkich materiałów na stronie internetowej Roulette Number jest wyłączną własnością Roulette Number. Użytkownik nie może modyfikować lub korzystać z treści do innych celów bez pisemnej zgody Roulette Number.

Jeżeli pobierzesz nasze oprogramowanie z witryny Roulette Number, oprogramowania - w tym wszystkie pliki, obrazy zawarte w lub generowane przez oprogramowanie i dane z oprogramowania - udziela użytkownikowi licencji Roulette Number do własnego użytku. Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego przed rozpoczęciem pobierania oprogramowania z witryny Roulette Number. Roulette Number nie przeniesienia tytułu własności oprogramowania, pobierz. Użytkownik może być właścicielem nośnika, na którym oprogramowanie jest rejestrowane, ale Roulette Number zachowuje pełną i kompletną tytułu własności oprogramowania, a także wszelkie prawa własności intelektualnej w nim zawartej. Nie można rozprowadzać, sprzedaż, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani zmniejszenia oprogramowanie, które można pobrać z witryny Roulette Number do jakiejkolwiek innej formie.

III. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

RULETKĄ NUMER Strony ORAZ MATERIAŁÓW, OPROGRAMOWANIA, USŁUG I INFORMACJI NA TEMAT TEGO PROGRAMU SĄ DOSTARCZANE "TAK JAK JEST" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. RULETKA LICZBA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI, ŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Roulette Number będzie miał absolutnie żadnej odpowiedzialności w związku z Roulette Number witryny i jej zawartości oraz bez jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu komputerowego, dane, informacje lub firm wynikające z treści, usług i informacji Roulette Number strony. Nie ograniczając ogólności powyższego, Roulette Number nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

1. Wszelkie straty lub szkody spowodowane w całości lub w części, przez swoje działania, zaniechania lub zaniedbania, lub na wypadek nieprzewidzianych okoliczności pozostających poza jego kontrolą, w pozyskiwaniu, gromadzeniu lub dostarczaniu Roulette Number strony lub jej zawartości, oprogramowania, usług i informacji.

2. Wszelkie błędy, pominięć lub nieścisłości w treści, oprogramowanie, usług, informacji na stronie internetowej Roulette Number niezależnie od tego, w jaki sposób spowodowane lub opóźnień lub przerw w dostawie takich treści, oprogramowanie, usługi i informacje; lub

3. Wszelkie decyzje lub działania podjęte lub nie podjętych w oparciu o zawartość, oprogramowania, usług i informacji na temat Roulette Number strony.

Roulette Number nie udziela jakichkolwiek gwarancji, poręczeń co do treści, kolejny, dokładności, terminowości i kompletności treści lub Treści mogą zostać przywołane z jakiegokolwiek powodu. Roulette Number nie udziela w związku z nimi żadnych gwarancji, zapewnień bądź gwarancji, że jego treść będzie działało nieprzerwanie i będzie wolne od błędów ani że jakiekolwiek uszkodzenia mogą być naprawione.

Roulette Number zastrzega sobie prawo do dowolnego z następujących, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia: aby zmodyfikować, zawiesić lub zakończyć działanie lub dostęp do Roulette Number strony lub numer części Ruletka witryny, z jakiegokolwiek powodu.

IV. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym przypadku Roulette Number ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody, niezależnie od tego, czy w ramach umowy, deliktu lub w inny sposób, z pomocą, lub polegania na, Roulette Number Witryny lub usług, oprogramowanie, informacje lub treści na niej zawarte.

Roulette Number nie odpowiada za w żadnym przypadku - włączając w to, ale nie ograniczając się do rażącego niedbalstwa w specjalne lub wtórne szkody wynikłe z zastosowania, lub niemożności korzystania z Witryny lub Roulette Number wszelkich treści, oprogramowanie, usługi lub informacje zawarte na niej, nawet jeśli Ruletka Roulette Number lub numer autoryzowanego przedstawiciela została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Roulette Number i jej spółek zależnych nie są odpowiedzialne za szkody lub obrażenia ciała, włączając w to, ale nie ograniczając do odszkodowania lub szkód spowodowanych przez innych, niewykonania, błąd, pominięcie, przerwy, usunięcie, uszkodzenia, opóźnienia w pracy lub przekładni, wirus komputerowy, uszkodzenia linii komunikacyjnych, kradzież, zniszczenie, nieuprawniony dostęp, modyfikacja, lub korzystanie z Witryny lub Roulette Number wszelkich treści, oprogramowanie, usługi lub informacje zawarte na niej, powstałe w całości lub w części z naruszenia postanowień umowy, czynów niedozwolonych zachowań, zaniedbania, lub w jakikolwiek inny sposób. Jeśli mieszkasz w państwie, do którego nie pozwala na ograniczenie lub wykluczenie odpowiedzialności lub przypadkowych lub wynikowych, powyższe ograniczenie lub wykluczenie może nie mieć zastosowania w konkretnym przypadku.

W żadnym wypadku nie Ruletka liczba całkowita odpowiedzialność za szkody, straty i przyczyny działania - bez względu na to, czy w ramach umowy, deliktu (włączając w to, ale nie ograniczając się do, zaniedbanie) lub w inny sposób - może przekraczać kwoty, jaką użytkownik zapłacił, jeśli w ogóle, Roulette Number dostępu do witryny.

V. Polityka prywatności

Roulette Number szanuje prawo użytkowników do prywatności. Roulette Number będą korzystać z wszelkich danych osobowych zbieranych przez Roulette Number terenu zgodnie z Roulette Number Polityka prywatności.

VI. Korzystanie z oprogramowania

Program można pobrać z witryny ( "Oprogramowanie") jest chronione prawami autorskimi Roulette Number (z wyjątkiem sytuacji określonych w Witrynie). Oprogramowanie jest chronione przez prawo autorskie. Korzystanie z oprogramowania odbywa się na warunkach umowy licencyjnej użytkownika końcowego, które są dołączone do oprogramowania. Użytkownik nie będzie mógł korzystać, pobierać lub instalowanie żadnego oprogramowania, jeśli nie zgadzasz się z warunkami umowy licencyjnej użytkownika końcowego.

VII. Kwestie prawne

Roulette Number nie oświadcza, że informacje umieszczone na tej stronie to odpowiednie lub dostępne do użytku we wszystkich krajach, i uniemożliwia dostęp do materiałów z terytorium, na którym treści są nielegalne. Osoby, które uzyskują dostęp do Witryny czynią to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko i są odpowiedzialne za przestrzeganie wszystkich stosownych przepisów.